Fiskeri med bundskrab eller stående redskaber? Det er ikke forskning og redegørelser, der mangler. Men direktiver og love om habitatbeskyttelse og biodiversitet virker kun, hvis de følges op og håndhæves. En undersøgelse af biodiversiteten i Kattegat, fredning af mindre blødbundsområder ved Læsø og i Læsø rende, er nye, men helt utilstrækkelige initiativer.

Vi kan som forening selvfølgelig kun gå ind for fiskeri med stående redskaber.  Det er vores mål på længere sigt. Det forhold at alle fiskearter og skaldyr opnår væsentlig højere priser hvis de fanges i stående redskaber, skal nok på sigt fremme sagen. Det gælder også hummerfiskeri og muslingeskrab. Man kan i dag, uden ny lovgivning ”frede” følsomme marine områder med naturhistorisk værdi. Det er egentlig kun en diskussion om udbredelsen af de således allerede ”lukkede områder”. En kystnær beskyttelse mod skrabende redskaber må være en selvfølge. Det gælder også Hollændernes bomtravlfiskeri der er ødelæggende for alt dyreliv og bevoksning på bunden og mange vanvittige forslag som ”høstning” af ålegræs til isoleringsmateriale. Et første skridt kunne være at beskytte alle ”Natura 2000 marine naturområder” så der her alene må fiskes med stående redskaber. Det vil gavne biodiversiteten i havet. Se vedlagte link: https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/vand/hav/bundtrawl-i-havet/

 En mere generel marin beskyttelse af større sammenhængende områder, eks. større dele af Kattegat, vil på sigt gavne hele det Danske og Svenske konsumfiskeri. De rigtig gode eksempler er det gamle travlforbud i Øresund, som blev indført allerede i 1932 af hensyn til skibstrafikken. Eksempelvis er torskebestanden her én af de bedste i Danmark og landingerne var i 2010 på 666 tons mod 111 tons i hele Kattegat samme år. Reguleringen af torskefiskeriet i Østersøen har ligeledes givet gode resultater.

Det arbejder DN` Frederikshavn og Læsø for:

Havet er den helt store kampplads mellem beskyttelse af naturen under vandoverfladen og alle de menneskelige aktiviteter der truer havmiljøet.

Følgende temaer har lokalforeningens særlige interesse,

  • Aktiviteter på havet som kan indebære en risiko for miljøet. STS operationer, flydende tankanlæg, bundskrab af skibe.
  • Udledning af affald fra røggasrensning.
  • Bundskrabende fiskeri.
  • Akvakulturstrategien som vil få alvorlige konsekvenser for biodiversiteten.
  • Havneaktiviteter der kan belaste havmiljøet i daglig drift eller ved uheld. Renovering af skibe, offshore enheder og skibsophugning mm.
  • Utilstrækkeligt miljøberedskab ved uheld på havet og i havnene.
  • Den ambitiøse satsning i den maritime industri i havnene, kræver en tilsvarende større satsning på faglighed og ressourcer i det offentlige miljøtilsyn.

Det mener vi:

  • Vi må anbefale at der i Kattegat helt eller delvist etableres større beskyttede områder (både blødbunds- og hårdbundsområder), hvor bundskrab ikke tillades og hvor der kun benyttes stående redskaber
  • Vi ønsker en mere sikker og miljørigtig håndtering af risikobetonede aktiviteter både i havnene og til søs
  • Vi ønsker et ansvarligt miljøberedskab til søs