DN Frederikshavn har fulgt kommunens initiativer på drikkevandsområdet gennem en række år. Vi har bla. andet kommenteret skiftende indsatsplaner og deltaget i ”Rådsarbejde” angående grundvandsbeskyttelse, råstofgravning og indsatser vedrørende vandråd og regulativarbejde. Vi må dog konstatere, at der, efter det vi har indsigt i, ikke sker det store i forhold til beskyttelse af Grundvandet. Vi savner en koordinering af indsatsplanerne for de områder der har indflydelse på drikkevandskvaliteten på kort sigt og beskyttelse af grundvandsressourcen på længere sigt.

 

Beskyttelse af drikkevandsboringer

Beskyttelsen af de boringsnære omgivelser BNBO synes ud fra de synlige forhold i marken, at have lav prioritet. Det er helt åbenbart at 25 m beskyttelseszonen i en række tilfælde ikke overholdes, specielt hvad angår boringer beliggende på- eller ved- dyrkede arealer. Dette gælder flere boringer under Åsted- og Tolne Vandværk. Af den seneste årsberetning fra Frederikshavn Forsyning (for 2016) fremgår det imidlertid, at grundvandsbeskyttelsen har høj prioritet og at boringerne er sikret via dyrkningsaftaler med de lodsejere, der dyrker jorden. Det synes ikke at være korrekt.

 

Myndighedstilsyn af de boringsnære BNBO områder

Tilsyn og myndighedsansvar ligger hos Frederikshavn Kommune. Hvad er forklaringen på, at opgaverne ikke varetages effektivt og hvorfor er arbejdet i grundvandsrådet tilsyneladende gået i stå.

 

Grundvandsindsatser er ikke tilgodeset i de netop godkendte kommunale budgetter

I den netop vedtagne grundvandsindsatsplan for bl.a. Åsted Vandværk er der anvist en række indsatser til beskyttelse af vores grundvand. Er der afsat midler til denne beskyttelse og hvilke konkrete tiltag er der iværksat?

 

Nogle af vandværkernes BNBO boringsnære områder og indvindings oplande er i dag pesticidbelastede i nogen grad og udpeget som nitratfølsomme områder. Indsatsplanerne indeholder en række forslag til forebyggende indsatser mod både sprøjtegift og nitratforurening som Danmarks Naturfredningsforening finder fornuftige og som bør gennemføres.

De fleste forebyggende indsatser vil være rettet mod den aktuelle arealanvendelse. Tilsyn og regulering sker gennem miljømyndighedens hjemmel i lovgivningen, og/eller gennem frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger og mod erstatning til lodsejerne.

Vi er ikke bekendt med at Frederikshavn kommune har taget konkrete fysiske planmæssige eller miljømæssige initiativer til at beskytte OSD grundvandsressourcerne eller sat midler af til beskyttelse af grundvandsressourcerne på længere sigt. Indsatserne i Grundvandsrådet har på det seneste nærmest været ikke eksisterende.

 

DN´s politik på grundvandsbeskyttelse kan ses på foreningens hjemmeside:

 

 http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/drikkevand/

 

 

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler:

 

 • -at arbejdet i Grundvandsrådet genoptages og at der særligt fokuseres på den langsigtede beskyttelse af vandressourcerne i OSD områderne.
 • -at der formuleres planmæssige og økonomiske forslag til indsatser og beskyttelse af grundvandsressourcerne, herunder nye planer om jordfordeling i forhold til lavbunds arealer og koordinering i forhold til klimatilpasningsinitiativer, vandrådsanbefalinger og regulativarbejdet.
 • -at indsatser og myndighedsbehandling i områder der har grundvandsressourcer koordineres eks. råstofgravning, beskyttelse af grundvand og arealanvendelsen (land- og skovbrug)
 • -at der formuleres tids- og handlingsplaner (Som eksempler i Århus, herunder ---- for kommunale initiativer og opgaver for vandværkerne).

 

Mere konkret vil vi anbefale:

 

 • -at der gøres en offensiv indsats for at stoppe anvendelsen af pesticider og herbicider i BNBO- boringsnære arealer og i OSD- indvindings op lande, for at sikre rent grundvand til vandværkerne i fremtiden
 • -at afskaffe eller nedbringe anvendelse af staldgødning i nitratfølsomme områder
 • -at begrænse anvendelsen af handelsgødning i nitratfølsomme områder, for at fremtidssikre de primære højtliggende magasiner.
 • -at forbyde udbringning af slam fra renseanlæg i OSD, områder.
 • -at etablere skovrejsning og marginaljorder i OSD områder
 • skærpede krav til vaskepladser, til opbevaring af hydraulikolie, olie, benzin mm.
 • -at tjekke afstrømningen fra boringsnære ”deponi” i gamle boringsnære råstofgrave
 • -at afhjælpe punktforureninger fra olietanke, spildevandsnedsivning og vaskepladser (eks. m. sprøjtegifte)

 

 

Andre kommuner har fundet løsninger:

 

http://www.aarhus.dk/indsatsplaner