DN Frederikshavn/Læsø

E-mail: frederikshavn@dn.dk">frederikshavn@dn.dk

Formand: Eigil Torp Olesen

               Langthjemvej 10

               9900 Frederikshavn

               Telefon: 29118698

               E-mail: torpolesen@gmail.com">torpolesen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Til                                                                                                               27.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Frederikshavn Kommune

 

 

 

Vedr.: Testvindmøller ud for Frederikshavn

 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening har flg. bemærkninger til planerne om opstilling af 5 testvindmøller i farvandet ud for Frederikshavn:

 

DN har grundlæggende den holdning, at den grønne energiomstilling til vedvarende energiformer haster, set i lyset af de klare udmeldinger fra FN’s klimapanel ang. klimaforandringerne. Deres vurdering udgør en entydig appel til, at der skal ske en massiv og især hurtig omlægning, hvis vi skal gøre os håb om at begrænse de globale temperaturstigninger til 2° C. Det er den grænse, ”Point of no Return”, der vurderes som afgørende for, at klimaændringerne ikke kommer uigenkaldeligt ud af kontrol, med katastrofale konsekvenser til følge.

 

Klimaforandringerne og den generelle forarmning af naturen med drastiske forringelser af biodiversiteten står side om side som de to mest alvorlige og vidtrækkende konsekvenser af menneskelige aktiviteter inden for de sidste hundrede år eller mere. Derfor er det vigtigt, at man i forsøget på at rette op på det ene, ikke gør yderligere skade på det andet.

 

På denne baggrund skal testmøllerne ud for Frederikshavn vurderes. Det betyder efter vores opfattelse, at der er forskel på gener, som må tåles, og ødelæggelser, som skal undgås. Til generne vil vi i denne sammenhæng regne synet af møllerne, set fra Frederikshavn (og til dels fra Hirsholm). Skyggekast fra vingerne og støj er alvorligere gener; de er formodentligt ikke sandsynlige på fastlandet, men må en kommende VVM undersøgelse afgøre. Rødt nattelys er også en gene, som vi kraftigt vil anbefale blive mindsket ved, at det kun tændes, når det er relevant for sikkerheden.

 

De største potentielle skadevirkninger er i forholdet til fuglene og til Hirsholms nærhed. Hvis det viser sig overvejende sandsynligt, at der pga. kollisioner eller (lavfrekvent) støj vil ske en tilbagegang for nogle af de fuglearter, som yngler, fouragerer eller trækker i området, må både Frederikshavn Kommune og Miljøstyrelsen være parat til at trække stikket og finde en anden placering. Vi går i det hele taget ud fra, at VVM undersøgelsen skal indeholde alternative løsninger, og hvis ikke, vil vi på det kraftigste anbefale det. En tilbundsgående VVM undersøgelse er i det hele taget afgørende for, at DN vil kunne anbefale projektet.

 

De fuglearter, som især skal undersøges, er tejst- og ternebestandene på Hirsholm, sortand-, fløjlsand- og edderfuglebestandene, som overvintrer i området samt lysbuget knortegås, hvoraf størstedelen af verdensbestanden har trækrute gennem området.

 

Møllernes nærhed til Hirsholm er naturligvis også problematisk i visuel/landskabsmæssig/rekreativ henseende. Man kan vanskeligt komme udenom, at møllerne vil have en negativ indvirkning på oplevelsen af det fredede område. Men vi anerkender, at projektet i den retning er blevet mindre forstyrrende ved fjernelse af den nærmeste mølle og reducering af højderne på de øvrige.

Endelig skal det garanteres, at der ikke vil ske skade på boblerev, som måtte forekomme i området.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Danmarks Naturfredningsforening

Frederikshavn/Læsø afdeling

 

Eigil Torp Olesen

formand

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

.