Debatindlæg

Trusler mod drikkevandsressourcen - oplæg til debat

Foranlediget af foreningens arbejde med problemformuleringer og kortlægning af aktuelle trusler mod grundvandsressourcerne, bringer vi her en række udsagn og holdninger til debat.

• Vi har principielt den holdning at indvindingsområder til eksisterende vandforsyninger og de aktuelle ressourcer dvs. OSD- områder der ikke er beskyttet af geologiske lag, skal friholdes for udbringning af handelsgødning og staldgødning der kan medføre nitrat forurening. Udbringning af Pesticider, herbicider og slam fra rensningsanlæg og andet som indeholder eksempelvis hormonforstyrrende stoffer bør ikke forekomme.

• Trusler fra drift af grusgrave hvor utilsigtede hændelser kan ske, vil kunne true grundvandet uden reel mulighed for rensning. Regionerne har udgivet en pjece med temaet ”Du kan roligt drikke vandet”. Det er udtryk for en umådelig naivitet og uvidenhed om hvad der reelt sker i en grusgrav.

• “Fællesressourcen” af rent drikkevand anvendes mange steder til at “skylle” landbrugets redskaber for rester fra gødskning og sprøjtning. Det vil være problematisk i udsatte områder - eks. vis i de nitratfølsomme områder, OSD- områderne og indvindings oplande, særligt når der som oftest ikke er adgang til kloak, men hvor spillevand nedsives eller afledes til naturlig overflade afledning.

• De offentlige myndigheder som f.eks vejmyndigheder anvender i stor udstrækning pesticider til ukrudtsbekæmpelse på vejrabatter. Det til trods for at en del kommuner har en miljøvenlig pesticidpolitik. Gruppen for ”Vand og råstoffer” mener, at vi i DN og de offentlige planlægnings- og tilsynsmyndigheder har en alt for naiv og reaktiv holdning til hvad der skal til for at beskytte vores grundvanderessourcer, i en tid hvor et voksende antal offentlige drikkevandsboringer lukkes og hvor det efterhånden er svært at finde nye boresteder der ikke ar miljøbelastede. Landbruget og visse kommuner anbefaler rensning af drikkevand. Det er ikke en rimelig løsning. Den er kortsigtet og lægger rensningsudgifterne over på vandforbrugerne og ikke til forureneren.