Der skal ikke være nogen tvivl om, at DN Frederikshavn/Læsø anerkender de gode og stærke intentioner, der ligger i forslaget til kommuneplanstrategi. Herunder bl.a. opmærksomheden på at inddrage FN’s verdensmål i udviklingsdagsordenen. Derfor er det så meget mere beskæmmende, at den rige, men truede natur, der omgiver os, stort set ikke er adresseret i forslaget. Hvis naturen overhovedet nævnes, er det kun som en ressource, men ikke som et ansvar. Langt de fleste af de beskrevne visioner handler om fremtidige vilkår for erhvervsudvikling og arbejdspladser (og stor respekt for det). Derimod er der stort set ikke et ord om, hvordan man vil beskytte naturen i sin egen ret, men også fordi natur, rig biodiversitet og store, sammenhængende naturlandskaber i højere og højere grad vil være et bosætningsparameter, også for den yngre og erhvervsaktive del af befolkningen.

Vi vil derfor minde om:

at det i dag er alment anerkendt, at naturen, forstået som det vilde plante- og dyreliv og arternes levesteder, er i dyb krise i Danmark.

at det er kommunerne, der siden kommunalreformen i 2007 står med ansvaret for at forvalte størstedelen af den lokale natur på en måde, så biodiversiteten og naturtyperne ikke lider yderligere skade. Det gælder alle naturtyperne på land incl. vådområder og ferske vande, og desuden biodiversiteten i havet, i det omfang det påvirkes af udledninger fra land.

at det ansvar ikke bliver mindre med konstateringen af, at der simpelthen er meget værdifuld natur at passe på i Frederikshavn kommune. Som eksempel kan nævnes at vi ligger på en ottendeplads blandt alle 98 kommuner, når det drejer sig om antallet af rødlistede og dermed beskyttelses-trængende arter.

at der har været fuld tilslutning fra alle niveauer i kommunen (herunder borgmester, Teknisk Udvalg og Forvaltningen) til etablering af en naturpolitik for Frederikshavn Kommune. Rammerne for en sådan naturpolitik vedtoges af et næsten enstemmigt byråd i 2021.

Som forslaget ligger nu, forledes man let til den tanke, at alt hvad der ikke i en overskuelig fremtid kan veksles til nye arbejdspladser, ikke er af interesse for kommunen. Sådan bør det ikke være. Derfor vil vi stærkt opfordre til, at naturaspektet, jf. ovenstående, inddrages i forslaget, allerhelst som et femte tema i udviklingsdagsordenen, men under alle omstændigheder explicit formuleret i kommuneplanstrategiens tekst.

Endelig vil vi opfordre til at planstrategien kommer til at indeholde kommunens holdning i spørgsmålet om konflikten mellem råstofinteresser og grundvandsområder, så borgernes sikkerhed for rent drikkevand ikke bringes i fare i fremtiden.

 

Med venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforening

Frederikshavn/Læsø afdeling, 23. september 2023