Danmarks Naturfredningsforening

Frederikshavn/Læsø afd.

 

Fl. Thorning-Lund

Formand

E-mail: nature.thorning@gmail.com">nature.thorning@gmail.com

Tlf: 407444090

 

 

 

 

 

Dato: 11. december 2020

Vedr. dokumentation for en kystnær overdrevsflora i Skagen knyttet til arealer beliggende vest for Buttervej og nord for Minkvej, Frederikshavn Kommune.

De pågældende arealer, matr.256p, 254fd samt den del 264em, der ikke er § 3-registreret vurderes ved ny planlægning som værende beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet afgrænses i øst af Pastelvej, mod nord af arealer, der tidligere er § 3-registret samt mod syd omfatter bygningsresterne af en nedlagt minkfarm beliggende ind til Minkvej.

I Tillæg nr. 15.56 - Temaplan for udpegning af byudviklingsområder er et område SKA.E.05.05 udlagt til erhverv.  

Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, Lokalforeningen for Frederikshavn-Læsø har besigtiget hele det berørte område – dvs. såvel matriklerne beliggende vest for som øst for Pastelvej.

Bortset fra et mindre område beliggende længst mod syd og øst for Pastelvej, som domineres af en strandagtig overdrevsvegetation, gøres der med denne skrivelse alene rede for floraen vest for ovennævnte Pastelvej (se nedenfor). Som man vil kunne få bekræftet i det følgende, rummer dette område en flora, der ved ny planlægning entydig vil være omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, Habitaten ’kystnær hede’. Det pågældende områdes flora er artsrig, domineret af en lang række urter, græsagtige planter samt en række af hede-karakteristiske laver tilhørende slægten Cladonia/Rensdyrlav.

Nærmere beskrivelse af floraen:

Habitaten kan overordnet beskrives som ’kystnær/strandoverdrev på marint sand’, dog enkelte steder opblandet med tilførte materialer (jord, murbrokker og lignende). I områdets nordlige del – oven for et par påkørte materialebunker - er floraen mange steder præget at et ikke ubetydeligt indhold af dværgbuske, hvoraf kan nævnes: hedelyng, Mose-Bølle, Pors og Gråris/Krybende Pil. Ligeledes i samme område, hvor terrænet er lavtliggende, optræder et betydeligt indslag af arter af Siv, græsser og halvgræsser.

På den langt overvejende del af det areal, der her redegøres for, er floraen ret artsrig domineret af stand-overdrevets karakter-arter.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at der bortset fra Hvid-Kløver og Bjerg-Rørhvene, der begge forekommer almindeligt udbredte, kun er påvist få andre arter, der skal opfattes som værende ’negativ-arter’ for naturtypen.

Fortegnelsen neden for rummer alene ’positive’ arter/biotops-karakteristiske arter, hvor de dominerende urter er følgende: Hare-, Fin og Gul Kløver. Alm. Kongepen, Strand-Engelskgræs, Høst-Borst, Gul Snerre, Blåmunke, Bidende Stenurt, Klit-Stedmoder og Hunde Viol. Blandt de enkimbladede arter kan de dominerende arter bl.a. opgøres til følgende: Sandskæg, Alm. og Sand-Hvene. Rød Svingel, Alm. Dværgbunke, Sand-Star, Sand-Hjælme samt den tidligere nævnte Bjerg-Rørhvene.

For at komplettere fundlisten oplistes ligeledes alle øvrige iagttagne arter i det følgende, nævnt i tilfældig rækkefølge: Liden Storkenæb, Alm. Hejrenæb, Kløvplade, Nyse- og Alm. Røllike, Rundbælg, Hedelyng, Gråris, Klæbrig samt Stolthenriks Brandbæger, Alm. Slangehoved. Og videre: Alm. Torskemund, Vild Gulerod, Alm, Kartebolle, Korsknap, Humle. Humle-Sneglebælg, Regnfan samt Ager- og Kruset Tidsel.

Samlet vurdering:

Begrundet som ovenfor er det undertegnedes vurdering, at den del af planområde SKA.E.05.05. som befinder sig vest for Pastelvej, utvivlsomt ved ny planlægning skal betragtes som værende beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Med venlig hilsen

Flemming Thorning-Lund