Bestyrelsens opgaver kan opdeles i tre kategorier:

1. Den største opgave er at gennemgå de mange sager, hvor en myndighed har givet tilladelse til et konkret projekt, som berører natur, miljø, landskaber m.m.

2. Bestyrelsen skal arbejde for, at naturen i kommunen er i så ”god form” som muligt.

3. DN kan rejse sag om fredning af et areal.

 

Ad 1.

DN har ifølge lovgivningen den særstatus, at foreningen har ret til at blive hørt i alle sager vedrørende natur og miljø, før myndigheden giver den endelige godkendelse af en konkret ansøgning. Myndigheden kan være kommunen eller en statslig institution, og fremgangsmåden her er, at myndigheden sender sagen til DNs sekretariat, der lægger hver enkelt sag ind på en speciel hjemmeside, beregnet til DNs bestyrelsesmedlemmer. Hjemmesiden er opdelt kommunevis, så vi, der bor i Frederikshavn eller Læsø kommuner, her kan se alle de sager, der vedrører vores kommune.

DN kan ikke sige nej til et projekt, men DN kan anke en tilladelse fra kommunen eller en statslig styrelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer den endelige afgørelse i sagen.

Tilladelserne, som vi behandler, kan opdeles i følgende hovedområder:

a. Landzonetilladelser.

I landzone må der i princippet kun opføres bygninger til landbrug, skovbrug og fiskeri. Vi er specielt opmærksomme på, om de tilladte byggerier eller anlæg vil være skæmmende for oplevelsen af landskabet.

b. Naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelse.

Sagerne her kan handle om opdyrkning af arealer, som ifølge loven skal henligge uberørt. Det kan også være byggeri, der ligger for tæt ved skov, vandløb og strand. Når der gives dispensation fra en gældende fredning, indkalder fredningsnævnet ofte til et fredningsmøde, hvor vi deltager på lige fod med kommunen, Naturstyrelsen og ejeren.

c. Miljøloven.

Herunder hører bl.a. lossepladser og særligt forurenende virksomheder.

d. Husdyrbrug.

Alle sager om husdyrbrug ligger i høj grad inden for DNs interessesfære. Det drejer sig tit om forøgelse af dyreholdet, og vores hovedopgave er at forhindre, at naturfølsomme arealer ødelægges af ammoniak fra anlæggene.

e. Udvinding af råstoffer på land og på søterritoriet, kystsikring.

 

I bestyrelsen fordeler vi os i arbejdsgrupper, så det enkelte medlem arbejder inden for områder, hvor han/hun har mest indsigt, og arbejdsgrupperne bruger naturligvis mails til intern kommunikation. Bestyrelsen – for tiden 13 personer - holder et tre timers møde en gang om måneden.

 

Ad 2.

DN er naturens vagthund; når vi får kendskab til ulovligheder eller aktiviteter, som skader naturen, gør vi myndighederne opmærksomme på problemerne og presser på for at få dem løst. Mange borgere kontakter os pr. mail eller telefon, og vi behandler hver enkelt henvendelse seriøst og med respekt for evt. ønske om anonymitet. Vi er i en vedvarende og næsten altid konstruktiv dialog med Frederikshavn Kommune, som administrerer langt den største del af de lokale naturværdier.

Desuden gennemgår og kommenterer vi den del af kommunens planlægning, der har indvirkning på landskaber, natur og miljø. Det gælder fx kommuneplanen, vindmølleplanlægning, turismeplanlægning og plejeplaner for fredede områder.

 

Ad 3.

DN har som den eneste private organisation ret til at rejse fredningssager. Det sker oftest i samarbejde med de offentlige myndigheder. DN har været med til at redde mange naturområder, som var i fare for at forringes eller forsvinde, fx som følge af opdyrkning eller bebyggelse. Ca. 5 % af Danmarks areal er i dag fredet.

 

I Frederikshavn og Læsø kommuner er der mange små og store fredninger. Du kan finde beskrivelser af dem på www.fredninger.dk . De seneste lokale fredningafgørelser har været en modernisering og udvidelse af de eksisterende fredninger for Grenen og Råbjerg Mile.