DN Frederikshavn/Læsø

E-mail: frederikshavn@dn.dk">frederikshavn@dn.dk

Formand: Eigil Torp Olesen

               Langthjemvej 10

               9900 Frederikshavn

               Telefon: 29118698

               E-mail: torpolesen@gmail.com">torpolesen@gmail.com 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Frederikshavn Kommune                                                                                 24.10.2018

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn 

Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening til Frederikshavn Kommunes debatoplæg til solcelleanlæg ved Ålbæk (sagsnr. GEO-2018-00196). 

Ansøgningen om et solcelleanlæg ved Ålbæk kommer på et tidspunkt, hvor der som aldrig nogensinde tidligere er fokus på nødvendigheden af en radikal grøn energiomstilling her og nu, og det må derfor som udgangspunkt hilses velkomment. På den anden side bliver energianlæggene hele tiden større og dermed vanskeligere at indpasse i landskabet, og nærværende projekt er absolut ingen undtagelse. Der er en række bindinger på projektområdet, som har med natur, landskab og rekreative værdier at gøre, og som må vejes op imod de energi- og klimamæssige fordele.

På minussiden skal anføres følgende: Arealerne ligger i kystnærhedszonen, hvor der skal være gode begrundelser for at kunne etablere større tekniske anlæg. Der angives en meget høj solindstråling som et af argumenterne for den ønskede lokalisering, men for troværdighedens skyld bør der være tilgængelig dokumentation for påstanden.

I kommuneplanen er området udpeget som område til flersidig anvendelse, hvor der skal tages hensyn til natur, landskab og rekreative værdier. Desuden indgår området i udpegningen af særlig værdifulde landskaber, hvilket ikke fremgår af debatoplægget. Denne retningslinie i kommuneplanen skal sikre, at oplevelsen af landskaberne ikke forringes. Derfor vil vi tillægge det stor vægt, at man, hvis anlægget etableres, vælger den visuelt mildeste løsning, dvs. en opstilling på faste stativer, som giver en max. højde på 2½ m.

Vi vil også anmode om, at der gøres rede for evt. risiko for lydgener, som en nærliggende grundejerforening har rejst frygt for, samt at der foretages en grundig visualisering af projektet, set fra relevante fikspunkter.

I projektområdet ligger to små §3-beskyttede naturarealer (hede), som naturligvis ikke må berøres af anlægget. De to arealer ligger omgivet af et træbevokset område, som potentielt kunne være beskyttelsesværdigt. Dette areal bør derfor undersøges med henblik på §3-registrering, hvis det viser sig, at de normale kriterier er opfyldt.

På plussiden står naturligvis, at vores viden om klimaforandringerne, og i særlig grad den seneste rapport fra FN’s klimapanel, gør det klart, at det er i dag og ikke i morgen der skal handles, hvis vi skal gøre os noget håb om at afværge uoverskuelige konsekvenser for de kommende generationer. Set i det lys er det Danmarks Naturfredningsforenings foreløbige konklusion, at med passende varetagelse af ovennævnte natur- og landskabshensyn vil projektet kunne være et væsentligt og konstruktivt bidrag til vores fossilfrie fremtid. 

Med venlig hilsen 

Danmarks Naturfredningsforening

Frederikshavn/Læsø afdeling

Eigil Torp Olesen

formand

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

.