Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet. Her kan du læse om vores visioner om Frederikshavns Kommune.

Frederikshavn skal kendes på den rige natur den har. Her er skov, strand, heder, store klitlandskaber, små oaser og bynær natur. Vi arbejder for, at så mange som muligt får oplevelser og del i denne rigdom, på naturens præmisser, således at vi lever op til den forpligtigelse vi har over for de kommende generationer.

Læs Danmarks Naturfredningsforenings forslag til fremtidens natur i Frederikshavn Kommune.

Masser af dejlig natur

Mange andre kommuner i Danmark må misunde Frederikshavn Kommune de store naturværdier, som er samlet her. Mod nord ligger de store og udstrakte klit- og hedeområder,
som sandflugten først hærgede til ukendelighed, men som derefter udviklede sig til uvurderlig natur.

Syd derfor findes nogle af de mest interessante af de tilbageværende moser i landet med Råbjerg Mose som den største og fornemste. De nævnte områder udgør den væsentligste del af Skagens Odde, som er enestående blandt odder i hele verden på grund af sin størrelse og sit velbevarede dannelsesmønster.

Syd og vest for Frederikshavn er landskabet helt forskelligt fra Skagens Odde. Her i det gamle morænebakkeland finder man en lang række landskabeligt smukke og naturmæssigt interessante lokaliteter. Adskillige ådale hører til blandt perlerne. Den sydlige del af kommunen
rummer mange små og lidt større overdrev, som er botanisk værdifulde, samt en række strandenge, som er af uvurderlig betydning for trækkende og ynglende vadefugle.

Naturens behov

Naturen er meget ujævnt fordelt i Frederikshavn Kommune. Den sydlige del af kommunen er stærkt præget af intensivt landbrug, og her er der mange steder behov for mere og bedre natur og især mere sammenhængende natur. Mange steder er der brug for at skabe sammenhæng mellem de små vandløb, overdrevene og skovene, som ligger inde midt i landbrugslandet og så de store naturområder.

I kommunens nordligste tredjedel findes allerede store sammenhængende og beskyttede naturarealer. Her er behovet et andet, nemlig først og fremmest naturpleje i form af rydning af selvsåede træer for at undgå, at det hele efterhånden forvandles til artsfattig og uinteressant
bjergfyrkrat.