Vand til mennesker og natur

Drikkevand i Frederikshavn har i dag generelt en god kvalitet. Men vi skal sikre os at vi også i fremtiden har vand der kan drikkes uden rensning. Konflikter mellem råstofgravning, landbrugets- og skovbrugets drift og anden anvendelse, skal imødegås. En forurening eller regn der falder i dag, har lang vej til de grundvandsførende lag i jorden. Der kan gå 10 til 25 år alt efter jordlagenes sammensætning. Et forurenet grundvandsmagasin kan ikke genoprettes. Udbringning af spildevandsslam på arealerne over drikkevandsressourcer bør ikke ske. De gældende regler med grænseværdier for beskyttelse af grundvand er kortsigtede og tager ikke højde for nye analysemetoder der afdækker ”gamle” udbringninger på landbrugsjorden og de akkumulerede pesticid- og nitratbelastninger af grundvandet. Omkostningerne ved at etablere nye boringer afholdes som reglerne er i dag, alene af vandforbrugerne og ikke af forureneren. Vi vil arbejde for at beskytte grundvandsressourcen også på langt sigt og at det skal være forureneren der betaler, hvis grundvandsresourcen forurenes. 

 

Mere konkret vil vi anbefale:

At der gøres en offensiv indsats for at stoppe anvendelsen af pesticider og herbicider i BNBO- boringsnære arealer og i OSD- indvindings oplande, for at sikre rent grundvand til vandværkerne i fremtiden.

At afskaffe eller nedbringe anvendelse af staldgødning i nitratfølsomme områder.

At begrænse anvendelsen af handelsgødning i nitratfølsomme områder, for at fremtidssikre de primære højtliggende magasiner.

At forbyde udbringning af slam fra renseanlæg i OSD og indvindingsområder.

At etablere skovrejsning og braklægning i OSD og indvindingsområder.

At pålægge skærpede krav til vaskepladser, til opbevaring af hydraulikolie, olie, benzin mm. I det åbne land.

At tjekke afstrømningen fra boringsnære ”deponi” i eksempelvis gamle boringsnære råstofgrave.

Følg kampen for rent drikkevand på DN´s hjemmeside og på nedenstående link:

https://www.dn.dk/nyheder/rester-af-lovlige-svampegifte-i-over-halvdelen-af-nye-grundvandsprover/

PG